Greek Yogurt Parfait

Greek Yogurt, Fruit, Granola